Visie

Onze school heeft als specifieke opdracht zorg te dragen voor de opvoeding van jonge mensen: in de eerste plaats door goed onderwijs te verstrekken en door een brede vorming te verzekeren. Dit kadert ook in onze specifieke opdracht van het Katholiek Basisonderwijs.

 

Onze fundamentele taak is de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te begeleiden in het licht van hun maatschappelijk functioneren en hun verder leren en leven. Dit doen we in samenspraak met de ouders.

 

Bij deze opdracht staat het kind centraal en wordt er uitgegaan van de gehele persoon zowel het cognitieve, het psychomotorische als het sociaal-emotionele ( hoofd, hart en handen ). Elk kind heeft zijn/haar specifieke talenten. Door gebruik te maken van deze talenten willen we alle kinderen stimuleren tot leren. 

 

Zo willen wij alle leerlingen maximaal kansen geven. We willen gepast reageren op de problemen die opduiken bij de ontwikkeling van elk kind. Hier staat een duidelijke verwijzing naar differentiatie.

 

Elke leerkracht is coach van leer- of ontwikkelingsprocessen bij kinderen, hij of zij realiseert een krachtige leeromgeving. De klasleerkracht biedt de eerstelijnshulp aan elke leerling van zijn of haar klas, bijgestaan en ondersteund door het zorgteam.

 

We zorgen voor een onderwijsaanbod dat is afgestemd op ieders mogelijkheden en behoeften. We stellen hierbij hoge, maar bereikbare verwachtingen. Voor de leer- en vormingsinhouden steunen we op de leerplannen die de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bevatten.

 

We zorgen voor een vloeiende overgang van de gezinssituatie naar de schoolsituatie, van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs en van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs. Zo ook de overgang van klas naar klas, of de verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Hiervoor werken wij samen met het CLB.

 

Daarvoor hanteren we een leerlingvolgsysteem dat in de kleuterschool wordt opgestart en dat doorgegeven wordt naar elke volgende klas. De collegiale sfeer die binnen ons team heerst, zorgt ervoor dat we samen kunnen zoeken naar de beste manier om elk kind op een optimale manier te begeleiden.

 

Ons zorgbeleid en onze visie op zorg wordt door gans het team gedragen.
Zo trachten we preventief op te treden bij leerproblemen. We hebben oog voor de kwetsbare leerlingen in de klas. Kinderen met gedragsproblemen worden begeleid en indien nodig verwezen naar externe hulpverleners.

 

Onze grootste zorg is dat iedereen, kinderen en leerkrachten, zich goed voelt op school.

 

Onze school is een leer- en leefgemeenschap waar individueel en samen wordt geleerd en geleefd. Niet alleen de leerlingen leren maar ook de leerkrachten leren over hoe men het leerproces het beste kan begeleiden. Zo ontstaat een professionele leergemeenschap.
De professionele leergemeenschap onderzoekt voortdurend de eigen onderwijspraktijk en is gericht op het verbeteren van het proces van onderwijzen. De begeleiding en de ondersteuning van kinderen in hun leren en ontwikkelen staan centraal. Zo trachten we steeds de leerkansen te vergroten en de leerresultaten van de leerlingen te verbeteren.

 

We willen leerlingen en leerkrachten ook een veilige, gezonde en open leefomgeving bieden. Een goed basisklimaat is immers de basisvoorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij hebben we zeker aandacht voor de sociale vaardigheden van elk individu binnen onze school.

 

We respecteren de ervaringen, kennis, opvattingen en capaciteiten van de teamleden. Iedereen krijgt de ruimte om ervaringen en ideeën naar voor te brengen en er wordt geïnteresseerd naar elkaar geluisterd. Nieuwe ideeën worden kenbaar gemaakt en gekoppeld aan wat reeds in de school leeft en gebeurt. De drempel om iets uit te proberen of toe te passen wordt op die manier kleiner.
Op geregelde tijdstippen reflecteren we over waar we met ons onderwijs naar toe willen.
Ieder op zijn manier wordt bij de onderwijsverbetering betrokken. We leren van elkaar en van iedereen die kan helpen om de didactische praktijk te verbeteren. Ook de ouders en externen kunnen hierin een positieve bijdrage leveren. Zo heerst er een cultuur van overleg en vrijmoedig communiceren met elkaar. We geven ruimte voor en vertrouwen in wie wil experimenteren, we hebben interesse voor wat er binnen en buiten de school aan nieuwe ideeën te rapen valt.

 

Elke leerkracht reflecteert regelmatig zijn eigen handelen. Samen met de directie bespreken de leerkrachten hun functioneren.

 

Vernieuwingen vragen een planmatige aanpak: ze worden in een realistisch tijdspad gekaderd, er worden duidelijke afspraken gemaakt en er wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

 

We dragen ook zorg voor nieuwe en jonge collega’s. Ze worden gecoacht en ondersteund, mede door een mentor, zodat zij zich snel een volwaardig lid van ons team kunnen voelen.